Национална среща
на главните архитекти и експертите по
устройствено планиране от общините

За събитието

Над сто участници събра XII Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, която се провежда от 24 до 26 април във Велинград. Събитието се организира от „НСОРБ-Актив“ ЕООД и по традиция предоставя възможност за дискусии по актуални градоустройствени теми между местна и централна власт.

Тази година участие в панелите на тридневния форум вземат представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален строителен контрол, Националния институт за недвижимо културно наследство, Върховния административен съд, Камарата на архитектите в България.

Приветствия отправиха домакините от Велинград, заместник-кметът Светла Томова, главният архитект арх. Тодор Енев и управителят на търговското дружество НСОРБ-Актив Людмила Величкова.

Благодарност изказа и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, като добави, че срещата е един от най-очакваните и посещавани форуми в календара на Сдружението. Вие сте връзката на общината с гражданите и инвеститорите. Вие сте тези, които помагат на своите кметове да градят по-добра среда и по-подредени населени места. Поздравяваме Ви за куража, че се справяте с това предизвикателство всеки ден в тези условия. Падането на поредния парламент преди промяна на Закона за устройство на територията (ЗУТ) не ни обезкуражава – НСОРБ ще продължава да настояваме за необходимите промени, каза г-жа Георгиева.

В обръщението си по време на първия панел на форума, тя коментира основните теми, касаещи дейността на главните архитекти в предстоящия мандат.

Като основен акцент изпълнителният директор открои мащабната инвестиционна програма за общински проекти за 4,2 млрд. лв. и достъп до европейски ресурс в размер на над 4,25 млрд. лв. Освен солидния финансов ресурс, предвиден в държавния бюджет за общините, средства за обновяване са достъпни по Програмите с европейско финансиране, Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, Националния план за възстановяване и устойчивост. Новият мандат ще бъде мандат на инвестициите. От нас зависи тези средства да бъдат превърнати в реални проекти, имаме всички шансове до края на мандата да променим средата за живот, каза Силвия Георгиева.

Като втори акцент тя определи подготовката за преминаване към еврото, чиято  индикативна дата за въвеждане е 1 януари 2025 г.  Преминаването към единната европейска валута ще засегне и общинските такси за предоставяните услуги.

Друг фокус в работата на местните администрации през мандата ще бъдат дигитализацията и електронизацията на административни процеси (електронно управление), на градските системи и на демократичния процес (комуникация с гражданите). По думите на Силвия Георгиева, предстои реинженеринг, както на процесите в общината, така и на комуникацията между екипите в администрацията.

Не на последно място, важна задача пред общините през настоящата година са подготвителните дейности за преминаване към нови основи при изчисляването на ТБО. В Закона за местните данъци и такси, е предвидено това да се случи от 1 януари 2025 г., което налага взимането на важни управленски решения в общините. Целта е промяна в модела за заплащане на услугите по управление на отпадъци – от заплащане базирано на данъчната оценка на имота, както е в момента в България, към заплащане пропорционално на количеството изхвърлени битови отпадъци.

Силвия Георгиева направи и обзор на законодателните промени през последната година, касаеща общинските екипи по устройствено планиране.

Четири законопроекта за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са били инициирани в рамките на последната година – през май, юни, декември 2023 г. и януари 2024г., като НСОРБ е депозирало становища по всеки от тях.

В следващите години предстои дигитална трансформация на процесите по инвестиционно проектиране и строителство. От Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) вече се работи по проекти за: единен публичен регистър по устройство на територията; портал за устройство на територията; единна информационна система по устройство на  територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството; планирано е и въвеждане на строително-информационното моделиране в целия жизнен цикъл на строежите.

През август 2023 г. е публикуван проект на Наредба, с която се определят условията и реда за публикуване и за поддържане в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията. НСОРБ е изразило принципна подкрепа към предложените текстовете, отчитайки, че създаването на публичен регистър по устройство на територията е една от основните стъпки за дигитализацията на инвестиционния процес. В становището си Сдружението обръща внимание, че изпълнението на тези условия изисква огромен финансов и кадрови ресурс, който значително надвишава възможностите на общините.

В края на 2023 г. е изготвен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Във внесения в НС ЗИД на ЗКН са отчетени предложенията на НСОРБ – отпаднали са предложенията за поддържане на публичен регистър на застрашените недвижими културни ценности. Повече информация за предвидените изменения участниците във форума предстои да получат от директора на НИНКН арх. Петър Петров в утрешния ден от програмата.

През м. октомври 2023 г. са приети съществени изменения на Закона за енергията от възобновяеми източници, които възложиха нови отговорности на общините. Общинските Центрове за административно обслужване следва да предоставят целият комплекс от услуги за изграждане на ВЕИ мощности – както предоставяне на указания за процедурите, така и целия цикъл от разрешение за строеж до въвеждането им в експлоатация. Като най-сериозно предизвикателство Силвия Георгиева открои съгласуването на график за изграждане на заявения обект и въвеждането му в експлоатация между заявителя, компетентните органи по ЗУТ и оператора на съответната мрежа (За новите отговорности на общините, възложени с промените в Закона за енергията от възобновяеми източници четете: ТУК).

Предстои провеждане на поредица от встъпителни обучения за общински експерти, които ще бъдат ангажирани с новите отговорности. С цел да осигуряване на взаимодействието с електроразпределителните дружества, всеки от уебинарите е организиран с общините, попадащи в съответния лицензионен райони.

В заключение, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева представи Стажантската програма на Сдружението, чиято цел е студентите отрано да припознаят общините като партньор и бъдещ работодател.

Първият ден от програмата на  XII Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините завърши с посещение на архитектурни и културни обекти на община Велинград.

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

юли 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/3
 • 11
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/3
 • 12
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 3/3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4