Архив на събитието

2024 г.

Реформи в законодателството, цифрова трансформация и опазване на културното наследство - водещи теми в XII Национална среща на главните архитекти, която се проведе от 24 до 26 април в гр. Велинград и събра над 100 участника.

Генерален партньор на Събитието бе

 

Партньори на Срещата бяха и 

                      

 

 

 

Тази година участие в панелите на тридневния форум взеха представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален строителен контрол, Националния институт за недвижимо културно наследство, Върховния административен съд, Камарата на архитектите в България.

Събитието бе открито от домакините, община Велинград - заместник-кметът Светла Томова и главният архитект арх. Тодор Енев, както и от организаторите  - управителят на НСОРБ-Актив Людмила Величкова и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Като основен акцент г-жа Георгиева открои мащабната инвестиционна програма за общински проекти за 4,2 млрд. лв. и достъп до европейски ресурс в размер на над 4,25 млрд. лв. Освен солидния финансов ресурс, предвиден в държавния бюджет за общините, средства за обновяване са достъпни по Програмите с европейско финансиране, Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, Националния план за възстановяване и устойчивост. Новият мандат ще бъде мандат на инвестициите. От нас зависи тези средства да бъдат превърнати в реални проекти, имаме всички шансове до края на мандата да променим средата за живот, каза изпълнителният директор.

Като втори акцент тя определи подготовката за преминаване към еврото, чиято  индикативна дата за въвеждане е 1 януари 2025 г.  Преминаването към единната европейска валута ще засегне и общинските такси за предоставяните услуги.

Друг фокус в работата на местните администрации през мандата ще бъдат дигитализацията и електронизацията на административни процеси (електронно управление), на градските системи и на демократичния процес (комуникация с гражданите). По думите на Силвия Георгиева, предстои реинженеринг, както на процесите в общината, така и на комуникацията между екипите в администрацията.

Не на последно място, важна задача пред общините през настоящата година са подготвителните дейности за преминаване към нови основи при изчисляването на ТБО. В Закона за местните данъци и такси, е предвидено това да се случи от 1 януари 2025 г., което налага взимането на важни управленски решения в общините. Целта е промяна в модела за заплащане на услугите по управление на отпадъци – от заплащане базирано на данъчната оценка на имота, както е в момента в България, към заплащане пропорционално на количеството изхвърлени битови отпадъци.

Силвия Георгиева направи и обзор на законодателните промени през последната година, касаеща общинските екипи по устройствено планиране.

Четири законопроекта за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са били инициирани в рамките на последната година – през май, юни, декември 2023 г. и януари 2024г., като НСОРБ е депозирало становища по всеки от тях.

В следващите години предстои дигитална трансформация на процесите по инвестиционно проектиране и строителство. От Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) вече се работи по проекти за: единен публичен регистър по устройство на територията; портал за устройство на територията; единна информационна система по устройство на  територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството; планирано е и въвеждане на строително-информационното моделиране в целия жизнен цикъл на строежите.

През август 2023 г. е публикуван проект на Наредба, с която се определят условията и реда за публикуване и за поддържане в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията. НСОРБ е изразило принципна подкрепа към предложените текстовете, отчитайки, че създаването на публичен регистър по устройство на територията е една от основните стъпки за дигитализацията на инвестиционния процес. В становището си Сдружението обръща внимание, че изпълнението на тези условия изисква огромен финансов и кадрови ресурс, който значително надвишава възможностите на общините.

В края на 2023 г. е изготвен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Във внесения в НС ЗИД на ЗКН са отчетени предложенията на НСОРБ – отпаднали са предложенията за поддържане на публичен регистър на застрашените недвижими културни ценности. Повече информация за предвидените изменения участниците във форума предстои да получат от директора на НИНКН арх. Петър Петров в утрешния ден от програмата.

През м. октомври 2023 г. са приети съществени изменения на Закона за енергията от възобновяеми източници, които възложиха нови отговорности на общините. Общинските Центрове за административно обслужване следва да предоставят целият комплекс от услуги за изграждане на ВЕИ мощности – както предоставяне на указания за процедурите, така и целия цикъл от разрешение за строеж до въвеждането им в експлоатация. Като най-сериозно предизвикателство Силвия Георгиева открои съгласуването на график за изграждане на заявения обект и въвеждането му в експлоатация между заявителя, компетентните органи по ЗУТ и оператора на съответната мрежа (За новите отговорности на общините, възложени с промените в Закона за енергията от възобновяеми източници четете: ТУК).

Предстои провеждане на поредица от встъпителни обучения за общински експерти, които ще бъдат ангажирани с новите отговорности. С цел да осигуряване на взаимодействието с електроразпределителните дружества, всеки от уебинарите е организиран с общините, попадащи в съответния лицензионен райони.

В заключение, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева представи Стажантската програма на Сдружението, чиято цел е студентите отрано да припознаят общините като партньор и бъдещ работодател.

Първият ден от програмата на  XII Национална среща на главни

+ прочети целия текст - скрий текста

2023 г.

XI-тата Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране на общините се проведе в гр. Пловдив на 27 и 28 април 2023 г. Форумът събра над 90 участници от цялата страна и ръководителите на ДНСК, НИНКН и специалисти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на културата, Агенцията по геодезия, кадастър и картография, Върховния административен съд.

При откриването на Събитието, Главният архитект на Община Пловдив и символичен домакин на Срещата, арх. Димитър Ахрянов сподели от името на своите колеги общото впечатление, че утвърдилите се национални срещи са една от най-добрите платформи за обмен на идеи и споделяне на общите проблеми, за които общините могат да търсят съвместни решения.

Председателят на ПК по устройство на територията и недвижимо културно-историческото наследство към НСОРБ и главен архитект на София арх. Здравко Здравков благодари на екипа на Сдружението за усилията да консолидира позицията на професионалистите по места и да поддържа ефективна комуникация с ресорните институции в ситуацията на множество изменения в нормативната уредба, свързана с устройственото планиране, инвестициите и строителството, които внасят сериозна динамика в работата на общинските екипи по архитектура и строителство.

„През изминалите години бяхме свидетели на поредица от служебни кабинети и правителство с кратък хоризонт. По време на многобройните срещи с различни отговорни институции, проведени със съдействието и на НСОРБ, бяха поети сериозни ангажименти за промени в законодателството. Предвид политическата обстановка, се оказа, че задачата за монолитни промени в законодателството е трудна“, сподели арх. Здравко Здравков. Това е основание гилдията да предприеме друг подход – за поетапни промени в различни нормативни актове, което значително усложнява координацията между регламентацията на дейностите, касаещи работата на главните архитекти и специалистите по устройствено планиране.

Несъвършенствата в нормативната база налагат издаването на тълкувателни писма от МРРБ и ДНСК, чиято цел е да дадат възможност за единни решения по сходни проблеми, сподели началникът на ДНСК арх. Деляна Панайотова.

Отговорностите на специалистите по териториално устройство и архитектите на общините са свързани с регулация, заложена в много и непрекъснато възникващи правни норми. Акцент в дискусията бяха правилата, налагани по линия на опазването на културното наследство, както и регулацията, свързана с актуалната икономическа активност, налагана в последните години от въвеждането на мерки за енергийна ефективност или изграждане на електроцентрали за добив на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Пресечна точка по тези две направления са отворените за кандидатстване сега проекти за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Наличието на общинска наредба за единни стандарти за градската среда е един от критериите при оценка на проектните предложения. Преобладаващата част на общините все още не са разработили такива документи и главният архитект на София сподели опита при разработването на такъв рамков документ за Столицата https://sofia.obshtini.bg/doc/4507663 .

Подходът на столицата е добър пример за създаване на отворен нормативен документ, който позволява развитие и надграждане във времето, сподели още арх. Здравков. Наредбата за градска среда задава общите критерии, а конкретните изисквания са заложени в стандарти, които се изготвят поетапно. Вече са разработени и приети единни стандарти за настилките в градската среда. Предстои приключване на работата по стандарти за градското обзавеждане. За две от улиците в централната градска част са приети и стандарти за оформлението на фасадите на сградите. Въвеждането на единни стандарти облекчава значително работата както на проектантите, така и на собствениците на частни сгради, които предприемат обновителни дейности.

Препоръката на главния архитект на Столична община е в наредбите да бъдат въведени срокове за привеждане на частните имоти в съответствие. По негово мнение, наредбите са силен инструмент за управление на територията и общините трябва по-активно да се възползват от неговото прилагане. В работната група по създаването на документа е бил поканен и екипът на главния архитект на Пловдив, който оцени този подход като изключително полезен за адаптиране на опита на София към конкретните специфики на други градове.

Арх. Дарина Димитрова, началник-отдел „Недвижимо културно наследство“ в Министерство на културата, препоръча в наредбите за градската среда да бъдат въведени и единни изисквания към разполаганите рекламни съоръжения, които са един от сериозните проблеми на естетиката в населените места.

За градовете с концентрация на културни ценности е важно разработването и приемането на единни режими за ползване и управление, а също така и на единни схеми за разполагане и изграждане на преместваеми обекти. Това са част от механизмите, които биха облекчили значително работата както на общините, така и на инвеститорите и са израз на откритост, прозрачност и отговорност към опазването на културното наследство.

Сред сериозните проблеми, които експертната общност постави в бе и координацията с експлоатационните дружества. Общините срещат сериозни проблеми със синхронизирането на инвестиционните програми на дружествата, той като те или не им се предоставят, или не се спазват, което сериозно нарушава плановете на местните администрации за ремонт и реконструкция на улици, налага повторни ремонти и води до нецелесъобразно разходване на публични средства.

Сериозни затруднения създават и вътрешните правила на експлоатационните дружества, изискванията в които се разминават със законовите норми. Опитите да бъде обърнато вниманието на МРРБ за намиране на решение, само са потвърдили порочната практика.

Комуникацията с експлоатационните дружества в следващите месеци ще бъде още по-динамична, предвид множеството възможности за финансиране със средства по ПВУ и с европейски ресурс на частни и публични проекти за изграждане фотоволтаични инсталации. Главните архитекти призоваха, със съдействието на НСОРБ, да бъдат потърсени възможности за ефективни и законови решения на проблемите, които са констатирани до момента. Разговорите с експлоатационните дружества трябва да се водят на високо ниво и да се промени начинът, по който те провеждат политиката си в населените места. Всичко, което имат като инвестиционна програма, трябва да е ясно за Общинския съвет и за изпълнителната власт на местно ниво, категорични бяха главните архитекти и специалистите по устройствено планиране в общините, които участват в националната среща в Пловдив.

Управителят на „Ре Енерджи Инженеринг“ ЕООД Георги Петров даде разяснения за предимствата на геотермалната технология, която, според него, вече е без алтернатива. Страната ни изостава като техническа подготовка и законодателна рамка, а използването на геотермалната енергия за отопление и охлаждане е важно особено в ситуацията на несигурност на доставките на газ и нефт, повишаване на цените на електроенергия. Те са независими и устойчиви, което дава възможност за балансиране на енергийните системи. При затворените технологии не се изисква водочерпене и в Европа се правят милиони такива проекти, обясни още той.

Румен Джаров, държавен експерт в дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ, представи Програмата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд , финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост.

До 31 май е крайният срок за подаване на предложения по програмата. Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинските/районните администрации могат да откажат да приемат заявления за участие от сдруженията на собствениците след 10 май.

В подкрепа на мярката са предвидени две реформи, които са основание за авансово плащане от ЕК: създаване на 28 звена в областните центрове на принципа „Обслужване на едно гише“ и изменение на Закона за управление на етажната собственост – намаляване а кворума за вземане на решения, вкл. за кандидатстване по схеми за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Участниците в срещата поставиха въпроси, с които гражданите се обръщат към общинските администрации. Най-често задаваният е за сроковете за одобряване на проектите. От Министерството информираха, че ще привлекат допълнителни сътрудници и оценката ще бъде в рамките на месец.

На въпрос за участието на сгради, недвижими културни ценности, отговорът е, че те не са изключени от програмата, но не са подходящи предвид специфичните изисквания за реставрацията им и по-дългите срокове за съгласуване на проектите с НИНКН.

Господин Джаров обясни, че след като се направи обща оценка на всички региони и има неусвоени средства, те ще се разпределят към класирани проекти от други общини.

Проектът на МРРБ за създаване единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството бе представен от урб. Антония Йорданова, държавен експерт в отдел „Устройство на територията“, дирекция УТАТУ и Златина Тодорова, началник-отдел „Информационно обслужване“, дирекция ИОСС.

В Информационна система  се планира да бъдат включени всички институции, които извършват административни услуги и издават актове по Закона за устройство на територията – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Областните управи, общинските и районните администрации, Дирекцията за национален строителен контрол; централни и териториални администрации и специализирани контролни органи, които по различни закони имат задължение да издават административни актове или да извършват съгласуване при одобряване на устройствени планове и инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж. Системата ще бъде интегрирана с Портала по устройство на територията, Единния публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, с RegiX и Единната информационна точка.

Главните архитекти и експертите по устройствено планиране на общините препоръчаха да се изследват възможностите и ресурсът в отделните общини и да се предвиди възможност за интегриране със съществуващи общински системи.

Изисква се правилен подход, който трябва да бъде подпомогнат от институцииите, за да се убедят хората, че притежанието на сграда паметник на културата не е бреме, а привилегия и гордост. С тези думи арх. Димитър Ахрянов, откри модерираната от него дискусия за възможностите за подобряване на процесите по опазване недвижимото културно наследство.

Арх. Петър Петров, директор на Националния институт за недвижимо културно наследство, сподели, че е важно процесът да бъде предвидим. За тази цел Институтът предлага минимални, но абсолютно необходими промени в Закона за културното наследство, които ще ускорят процеса на съгласуване на проекти за интервенции в недвижимо културно наследство. Сега процедурата е двустепенна – в НИНКН и в Министерство на културата. Липсата на достатъчно специалисти и в двете институции е едната причина за огромното забавяне на съгласувателната процедура. Другата е липсата на разписан статут и режими на опазване. Те трябва да отговорят на въпроса какво се пази – сграда, пейзаж, отделни елементи, което ще определи разрешеното ниво на намеса. Необходимо е и регулярно държавно финансиране.

От НИНКН предлагат връщане на едностепенното съгласуване само през НИНК на по-лесните проекти, което ще съкрати процедурата до 1 месец. За по-сложните обекти, културните ценности с национално значение и градоустройствените разработки процедурата остава двустепенна, т.е. до 3-4 месеца.

Другото предложение е за отпадане на повторно съгласуване на големите схеми за цели централни части, когато веднъж са били съгласувани в НИНКН. Предлага се въвеждане на категория културни ценности с регионално значение, както и отпадане на звената по чл.17 по Закона за културното наследство, които не заработиха досега, най-често поради липса на специалисти по места.

Трябва да се намери начин за регламентиране опазването на единични сгради в групова недвижима ценност, както и да се определят недопустими намеси в различните категории културни ценности, напр. в най-високата категория да е допустима само реставрация. Целта на ръководството на НИНК е да се създаде експертен потенциал, който да бъде децентрализиран и по-близо до общините.

Арх. Дарина Димитрова от Министерство на културата обърна внимание, че трябва да се преосмислят политиките за недвижимото наследство, да се увеличи броят на институции и хора, работещи в тази област. Тя напомни на представителите на общините за програмите на Министерството за финансиране на теренни археологични проучвания и за консервационни и реставрационни дейности на сгради културна ценност.

В дискусията бяха дадени и идеи от практиката на други държави. В Кипър средства за финансиране поддръжката, ремонта и реставрацията се осигуряват от постъпленията за издаване на разрешения за строеж. Във Великобритания със средства от държавната лотария се финансира само културното наследство. Френската държава осигурява 50% от средствата за поддръжка на недвижимите паметници на културата, общините – 30%, а собствениците - 20%.

Вторият ден от Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините започна с презентации по прилагането в практиката на ГИС технологиите от партньорите в събитието „Битмап“ ЕООД и „Мапекс“ АД.

Участниците в Националната среща коментираха темата за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри от местните администрации с представителите на АГКК - инж. Даниела Петкова, началник-отдел „Кадастрална и специализирани карти и регистри“ и инж. Симеон Стоянов, началник-отдел „Геоинформационни системи“.

Инж. Стоянов акцентира върху представянето и работата с познатата на общинските служители Кадастрално-административна информационна система (КАИС). По препоръка на министерството на електронното управление, Агенцията е променила документално процеса за получаване на права от общините за достъп до вътрешни електронно-административни услуги. Достъпът предоставя възможност за безплатно и бързо получаване на данните по електронен път, като над 200 общини вече са подновили правата си по новите изисквания.

Урбанистът в екипа на НСОРБ и модератор на панела Мила Гиздова предложи Сдружението да уведоми общините с неподновени права за достъп до вътрешни електронно-административни услуги за този ангажимент.

В рамките на дискусията се коментира услугата Web Map Service (WMS), чрез която АГКК публикува в реално време данни от кадастралната карта. Тази актуална информация е адаптивна към всяка ГИС система. Местните власти имат възможност да получават кадастралната информация в графичен вид и да я използват за подложка. Към момента интерес към тази услуга са заявили малко администрации, но от Агенцията изразиха виждане, че с надграждането на ГИС системите ще се увеличи мащаба на приложението й.

По отношение на специализирани карти за устройствено планиране, представителите на АГКК заявиха, че не е постъпила нито една техническа спецификация от общините.

Коментираха се конкретни казуси от практиката на участниците в събитието, свързани със процедурите за изготвяне и поддържане на кадастралните карти, включването на различни теренни форми в тях, както и  изясняване на различия при конкретни определения по ЗУТ и кадастралната карта.

Изключително интересна за представителите на общините беше темата за режима на фотоволтаичните системи и правилното прилагане на нормите в ЗУТ, която се дискутира със съдия Галина Солакова.

Участниците в срещата изразиха виждане, че несинхронизирането на текстовете в ЗУТ и Наредбите на електроразпределителните предприятия е неприемливо и подвеждащо.

С годините националната среща привлича и сериозен интерес от страна на бизнеса. И тази година в програмата са включени представяния на съвременни технологични решения, свързани с инвестиционната активност на общините. Медиен партньор на XI Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране на общините бе „Градът Медия Груп“.

Партньори на Срещата бяха още „Ре Енерджи Инженеринг“ ЕООД, „Битмап“ЕООД, „Мапекс“АД, „Земелрок Щайн Унд Дизайн”ЕООД и „Инжконсулт“.

+ прочети целия текст - скрий текста

2022 г.

Над 80 представители на общините участваха в десетото юбилейно издание на Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, която„НСОРБ Актив“ организира от 27 до 29 април 2022 г. с подкрепата и съдействието на община Сливен.

Срещата откри Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. „Срещата на архитектите от общините е лична кауза както за мен, така и за екипа на НСОРБ-Актив, защото поставихме началото й точно преди десет години в Община Велико Търново и я направихме задължително събитие в общинските календари“, заяви г-жа Георгиева. Тя очерта новите европейски инициативи, които ще дадат отражение върху работата и на архитектите и представи възможностите за финансиране на общинските инфраструктурни проекти със средства от ЕС и от предвидените амбициозни национални програми и фондове.

Изпълнителният директор покани участващите в рамките на събитието да дискутират публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, както и да изпратят своите коментари и бележки до НСОРБ за съставяне на обобщено становище от страна на Сдружението. В заключение тя обърна внимание на тенденцията за обособяването на фотоволтаични паркове върху атрактивна за земеделски инвестиции земя и апелира за обмислена от гледна точка на обществения интерес енергийна диверсификация.

Форум-посредник между местната и централната власт – така определи събитието заместник-кметът по икономическо развитие на община Сливен Стоян Марков. Той изрази своята убеденост, в ползотворносттта й в търсенето на дългосрочни и работещи решения. „Визията на общинското ръководство винаги е била да предоставим достъпна и зелена среда на нашите съграждани“, сподели пред своите колеги от страната Стоян Марков. Заедно с Камен Костов – заместник-кмет „Устройство на територията и строителство“ те поздравиха присъстващите от името на ръковоството на община Сливен.

„Сверяването на часовниците за предизвикателствата и възможните решения в работата ни е задължително. Споделянето на проблемите по време на ежегодните срещи на общинските архитекти винаги водят до предложения в законодателни промени“, каза при откриването на срещата арх. Здравко Здравков – председател на ПК по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство и главен архитект на Столична община. Арх. Здравков модерира първата Пленарна сесия, фокусирана върху краткосрочните и дългосрочните промени в законодателството, свързано с устройство на територията, дигитализацията на инвестиционния процес и възможностите за финансиране на общинските проекти. В рамките на сесията бяха обсъдени и проблемите на общините с намирането на подходящи кадри с професионално образование, както и конкретни предизвикателства в прилагането на ЗУТ.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов взе участие в срещата, като представи пред участниците краткосрочните и средносрочните мерки във визията на МРРБ за промените по ЗУТ, насочени към намирането на баланс и справедливост за всички страни в инвестиционния процес, както и визията на ведомството за дигитализация на процесите в сферата на строителството.

Арх. Аспарухов отговори и на конкретни въпроси по обявения за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и участва в последвалата дискусия, заедно с арх.Деляна Панайотова и представители на ДНСК.

Участниците коментираха актуални въпроси и казуси, свързани с кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции с началниците на Службите по геодезия, картография и кадастър на Бургас - инж.Светла Кутлева и на Сливен – инж.Теодора Балулова.

В дискусионния форум, посветен на темата за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство, арх. Десислава Димитрова – Маринова от Камарата на архитектите в България (КАБ) презентира пилотния проект за основаване на Професионална школа за архитектурно-строителна реставрация на територията на Община Брацигово. Обсъдиха се и възможностите за подобряване на процесите по опазване на недвижимото културно наследство и взаимодействие между Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и местните администрации с дирекора на института - арх. Петър Петров. Коментираха се основните проблеми, възпрепятстващи ефективното опазване на недвижимите културни ценности (НКЦ) като липса на експерти в отговорните административни структури, както и неактуалност на списъците на НКЦ от местно, за сведение и ансамблово значение, които реално възпрепятстват и функционирането на 6-те общински звена по чл. 17 от Закона за културното наследство.

Последната сесия от събитието бе по темата „Практиката на ВАС по прилагането на ЗУТ“ , в която Съдия Галина Солакова обсъди с участниците във форума конкретни практически казуси по един от най-често изменяните и допълвани закони.

В рамките на Срещата гостите и участници на срещата имаха възможност да се запознаят с архитектурни и културни обекти от община Сливен. Особено внимание беше обърнато на амбицията на Община Сливен за осигуряване на леснодостъпна и комфортна среда и повече зелени площи при реализиране на проекти.

Юбилейната Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините бе време да бъдат изтъкнати най-активните нейни участници през годините. Доротея Христова участва във всички издания на форума - общо 10 с тазгодишното. В осем от Срещите са се включили Атанас Недевски, Мирослав Русев, Надежда Клинчева, Петър Червеняшки, Петя Георгиева и Тошо Станев.

Благодарим за подкрепата на дългогодишните ни партньори от Есри България и Земелрок Щайн унд Дизайн. Надяваме се, че и партньорите ни от Адванс Интернешънъл и Новател да  да са останали удовлетворени от своето първо участие в Срещата. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2021 г.

Повече от 120 представители на общините, министърът на регионалното развитие и благоустройството - арх. Виолета Комитова, началникът на ДНСК - арх. Влади Калинов, председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново - Даниел Панов, ръководствата на Камарата на архитектите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и експерти от кабинета на МРРБ взеха участие в

Деветата Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, организирана от „НСОРБ Актив“. Събитието се проведе с подкрепата на Office 1 Superstore, „Дени Лайтинг“ ЕООД и „Земелрок Щайн унд Дизайн“.

Представители на общините, браншовите организации на специалистите в строителството и представители на ДНСК и Министерството на регионалното развитие и строителството обсъдиха проблеми в прилагането на действащото законодателство, свързано с устройството на територията. Дискусията се проведе в рамките на 

Последните промени в ЗУТ предизвикаха противоречива реакция сред общинските администрации, а някъде и блокираха инвестиционния процес. Обсъжданията по време на първия ден на Националната среща имаха конструктивен характер и обстойно бяха дискутирани мотивите на всички страни, така че бъдещите предложения за законови промени, с които се ангажира екипът на МРРБ, да въведат работещ механизъм. Част от проблемите са в текстовете, касаещи уличната регулация. Сериозен е и проблемът по прилагането на влезлите в сила Устройствени планове, тъй като в преобладаващата част от случаите тяхното прилагане не е обвързано с необходимия финансов ресурс както за отчуждителни процедури, така и за изграждане на предвидената публична инфраструктура и улична мрежа. На много места в страната липсват отчуждителни програми, споделиха главни архитекти, и причината за това е липсата на достатъчен финансов ресурс в общините. С обсъжданите в момента промени в ЗУТ се предлага всяка община трябва да разработи собствен икономически механизъм за реализиране на устройствените планове.

Сред казусите, които дискутираха експертите, бяха и нашумелите в последните месеци случаи на така наречени временни или преместваеми обекти, тяхното свързване към електропреносна и канализационна мрежа, разпределението на отговорностите между общините и дирекциите за контрол по строителството.

По провокиралата обществена тревога тема за издаването на технически паспорти на сградите, МРРБ има категорична позиция, че в условията на икономическа криза не е приемливо допълнително натоварване на собствениците на имоти. Виждането на екипа на министър Комитова е, че технически паспорти следва да бъдат издавани само, когато има инвестиционно намерение, изискващо издаване на разрешение за строеж.

Екипът на министър Комитова представи визията на ведомството за ключовите проекти, които са предложени за включване в Плана за възстановяване и устойчивост. Те са свързани с модерен подход към инвестициите в енергийна ефективност и с ефективни решения за дигитализиране на инвестиционния процес.

Съдия Галина Солакова представи практиката на ВАС по прилагането на ЗУТ и обсъди с участниците във форума конкретни практически казуси. Върховният административен съд, в рамките на проект, финансиран от ОПДУ, е изготвил  доклад за ефективността на съдебния контрол върху актовете на местната администрация, обобщаващ причините за неизпълнение на съдебни решения, с които са потвърдени или отменени административни актове и начините за тяхното преодоляване според действащото законодателство. Документът изследва и анализира производства и съдебни актове пред Върховния административен съд и административните съдилища по АПК, ЗМСМА, ЗОС, ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗООС, ЗКИР, ЗАдм, ЗГР, ЗДСл и ЗДОИ, като общи и специални закони, пряко свързани с административната дейност на органите на местното самоуправление и местната администрация. ВАС е анализирал и ефективността на съдебния контрол върху актовете на местната администрация, данните, предоставени от общините, и събраната практика на Върховния административен съд и административните съдилища за периода 2014 - 2018 г.

Сред констатираните проблеми с прилагането на действащото законодателство са и разпоредбите, които лишават главните архитекти от възможността пред съда да аргументират свои издадени актове.

„Какво и как да се подобри във взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор?“ – темата дискутираха главните архитекти и специалистите по териториално устройство от общините с началника на ДНСК - арх. Влади Калинов и ръководството на Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти /БААИК/.

„ДНСК е открита за обсъждания, съдействие и коментари с главните архитекти и общинските администрации във всички етапи на инвестиционния процес“, подчерта пред участниците във форума ръководителят на институцията арх. Влади Калинов и подчерта, че диалогът е единственият път за постепенно преодоляване на затрудненията и проблемите, възникващи в динамичните процеси на развитие на населените места.

Основният проблем, според арх. Калинов, се корени в устройственото планиране. Той припомни, че параметрите, заложени в този стратегически документ, са от ключово значение за развитието на общините. Устройствените планове следва да са неделима част от цялостната концепция за развитие на общината, заложена в планове за развитие, секторни стратегии и програми за управление. По думите на арх. Влади Калинов, друг проблем е неразбирането на хората за заложеното в устройствените планове на общините. „Моят извод, след направения анализ е, че УП не се разбират от хора, които не са изкушени в професията. Всеки от нас разчита детайлно този тип документи, но за обществото, заложеното в един устройствен план, остава неясно“ – подчерта началникът на ДНСК. Според него подобно неразбиране изостря отношенията между инвеститори, община и държавни институции.

„Важно е всеки устройствен план да бъде възприет от обществото още преди за е започнал даден инвестиционен процес“ – подчерта арх. Калинов и обърна внимание на начина на провеждане на публичните обсъждания и на прозрачността при представянето на документа публично. „Хората разбират, че нещо ще се строи, едва когато дойдат багерите“ – илюстрира резултатите от липсата на адекватна комуникация Влади Калинов.

Друг аспект на същия проблем, е че пораждането на обществено недоволство по отношение на отделни строителни обекти или намерения, обикновено разколебава инвеститорите. Прогнозируемостта е от изключително значение за мащабни проекти, които се реализират в продължителен период от време.

Един от най-сериозните и често повтарящи се пропуски е проектирането „на парче“, което според арх. Калинов, съсипва градовете. Той припомни, че при разработването на устройствените планове участват специалисти от различни специалности, отчитат се данните от проучвания, следва да се правят задълбочени анализи. Именно затова съществува и йерархията в устройственото планиране – национално, регионално, общинско и в това е основната обществена отговорност на главните архитекти.

У нас процесът е обърнат, акцентира арх. Калинов. Приоритетите са не особено ясни, а при наличието на някакви средства или  еврофинансиране, се започва проектиране, информиране и  изграждане в кратки срокове и с не особено удовлетворяващо обществото качество.

Създава се и лошата практика за самите инвеститори. Криворазбрано стимулиране на бизнеса принуждава общините да правят компромиси с устройственото си планиране, защото някой предприемач е закупил терен и след това решава да променя предназначението му, за да инвестира. В цивилизованите общества пътят е обратен –  публичните власти имат ясна концепция кои са зоните за различни по тип инвестиции и планирането на бъдещото строителство трябва да следва възприетата от местната общност представа за развитие.

Подобен подход създава прогнозируемост на средата, която е по-важна за инвеститорите от възможността да „уредят“ въпроса в последствие. Арх. Калинов обърна вниманието на своите колеги, че кратките срокове за съгласуване не облекчават инвеститорите, те влияят зле на качеството на проектирането и на последващото строителство. Прозрачността и добрата информираност са значително по-ценни за подобряване на бизнессредата, а добрата информация облекчава инвеститорите.

Участници в дискусията изразиха и мнение, че експертните съвети към общините, следва да поемат пълноценно своите функции и в решенията си да не подценяват компонента „целесъобразност“ за даден инвестиционен проект, по който се произнасят.

Министър Виолета Комитова сподели впечатления за разнопосочните тълкувания на експертни съвети по устройство на територията, дори в различни райони на една община. Тя провокира гилдията за по-активна работа в мрежа и споделяне на казуси, които биха представлявали професионален интерес за по-широк кръг специалисти и апелира НСОРБ да обмисли създаването на подобна съвременна платформа за обмен на идеи и практики, свързани с инвестиционните процеси и устройственото планиране. Специалистите от общините, участващи във форума, също изразиха разбиране за ползите от подобен динамичен обмен на информация. Началникът на ДНСК арх. Калинов подкрепи предложението и препоръча НСОРБ да модерира този процес.

В обсега на дискусията бяха поставени и други актуални проблеми, като спазването на сервитути за инфраструктура при разработването на УП, издаването на визи за проектиране, които не са съобразени с параметрите на одобрения ПУП, автоматизираните системи за паркиране и цялостното решаване на проблемите с паркирането, вертикалната планировка, озеленяването и предстоящите процеси на дигитализация. Арх. Калинов обърна внимание на спазването на изискванията за съответствие на отделните части на инвестиционните проекти и за спазване на ограниченията за издаване на разрешения за строеж от страна на главните архитекти.

ДНСК вече ще изисква от общините в електронен вид пълния пакет документи, на база на които се издава разрешение за строеж от страна на общините. Както и документацията за въвеждане в експлоатация, те са необходими за прецизното осъществяване на текущ и последващ контрол.

Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти поставиха въпроса за сложността при осъществяване на предпроектни проучвания, поради редица препятствия, създавани от електроразпределителните и ВиК дружествата.

Според председателят на организацията - Атанас Ангелов по отношение на прилагането на действащото законодателство, „всяка община е отделна България“.  Той оцени подписаните вчера споразумения с основните браншови организации в сектора и НСОРБ като важна стъпка към уеднаквяване на стандартите в прилагането на Закона в отделните общини. Това създава предвидимост на инвестиционния процес.

Министър Виолета Комитова бе категорична, че ще настоява при промени в законодателството, касаещо инвестиционния процес, срокът за влизане в сила на новия нормативен акт да бъде минимум 1 година. Инвестиционният процес е продължителен и промени в хода на изпълнение не само затрудняват както администрацията, така и бизнеса, но и понякога изправят участниците в процеса пред невъзможност да спазват нормите.

+ прочети целия текст - скрий текста

2019 г.

От 17 до 19 април 2019 г. за осма поредна година, се проведе Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините. Форумът се организира с подкрепата и съдействието на Столична община, която се кандидатира и бе избрана за домакин.

Тази година в срещата се включвиха над 100 участника - главни архитекти, инженери, общински експерти по устройство на територията, заместник-кметове и общински съветници от ресорните комисии в общинските съвети, представители на национални органи и институции.

В първия ден в дискусионен форум „Подобряване и благоустрояване на жизнената среда – мястото и ролята на бизнеса“ инж. Васил Попов, търговски директор и прокурист представи модерни и екологични решения от Semmelrock Stein & Design за съвременна градска среда.

Официално събитието бе открито от изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и главният архитект на столична община - арх. Здравко Здравков, който представи опита на Столична община в планирането, управлението и развитието на градоустройството и подобряването на нормативната уредба, имаща отношение към това. Той сподели добрите примери от проведени конкурси на общината и завърши презентацията си с обръщение към колегите  си:  „Да подобряваме градската среда със силата, която имаме като главни архитекти!”

Генералният спонсор на Събитието – „ЗГП-Заводи за горещо поцинковане" в лицето на Стоян Павлов представиха „Горещото поцинковане - стъпка към по-дълъг експлоатационен живот“.

Директорът на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“ запозна участниците с практиката на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии – Визия за София.

Програмата продължи с представяне на възможности за финансиране на проекти за изпълнение на стратегическите цели на общините и анализ на измененията в ИПГВР и преходът към новите планови документи.

Първият ден от Националната среща сесия  завърши с представяне на основните стъпки и правила за успешното провеждане на обществено обсъждане, като един от задължителните елементи на доброто управление, което повишава публичността и прозрачността в дейността на институциите, улеснява връзката и взаимодействието с обществеността и създава предпоставки за партньорство и обществена подкрепа.

Неизменна част от събитието е и превърналото се в традиция представяне от общината-домакин на архитектурни и културни обекти. Вторият ден от срещата започна с дискусия „на терен“, по време на която на участниците бе представен Историко-археологически резерват "Сердика-Средец".  Архитектите се срещнаха със Стоян Братоев, директор на „Метрополитен“ ЕАД и имаха възможност да наблюдават строителния процес на новоизгражданата метростанция на бул.„България“.

На обсъждане с представител на АГКК бяха подложени актуални въпроси и казуси, свързани с кадастралната осигуреност на общините, използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции и ползите от внедряване на ГиС в общините.

В дискусионния форум „Промените в ЗУТ – за кого се намалява и за кого се увеличава административната тежест?“ участие взе народният представител Младен Шишков, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание. Той изтъкна колко е важно провеждането на диалог между законодателната власт и експертите, които прилагат законодателството в областта на проектирането и строителството. В тази връзка, г-н Шишков запозна участниците със свое предложение за справяне с незаконното строителство чрез създаване на възможност за привеждане в съответствие с нормативната уредба на строежи, изградени без строителни книжа, но отговарящи на устройствените и технически норми.

Изпълнителният директор на НСОРБ информира участниците в срещата за предприетите действия от страна на Сдружението по спорните изисквания на влезлия в сила от 01.01.201 9г. ЗУТ, касаещи въвеждането на служебно съгласуване с експлоатационните дружества и изтеклия законов срок за привеждане в съответствие с измененията, подзаконова нормативна уредба.

Представителят на МРРБ съобщи, че към Министерството е сформирана работна група за изготвяне на проект на наредбата за присъединяване на потребители към ВиК мрежите и за създаване на образец на заявление за издаване на виза за проектиране по новосъздадения ред в чл. 140а от ЗУТ, който ще бъде предоставен за съгласуване с КЕВР.

Дискутирани бяха важните въпроси за подобряването на контрола върху строителството и взаимодействието между Дирекцията за национален строителен контрол, общините и строителния надзор, както и отговорностите и санкциите, свързани с прилагане на Закона за устройство на територията. Арх. Несторов – началникът на ДНСК отбеляза, че предстои да се обособят 28 регионални дирекции в областните градове с цел по-голяма оперативност при извършването на проверки. Екипът на ДНСК обърна внимание на най-честите установени нарушения, като призоваха за предприемане на мерки за подобряване на дейността на общинските отдели по контрол по строителството. Участниците в срещата се обединиха около предложението издадените от главните архитекти мотивирани откази за издаване на разрешение за строеж при проекти с комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант да се изпращат в Дирекцията с оглед осъществяване на по-строг контрол върху консултантските фирми. Главните архитекти настояха да им бъде предоставяно копие от констативния протокол с резултатите от извършена проверка от органите на регионалните дирекции на издадени разрешения за строеж. В останалата част от панела участниците разгледаха актуални въпроси и казуси, свързани с кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра, както и ползите от внедряване на Географска информационна система в общините.

Ценни съвети и указания от практиката на ВАС по прилагане на ЗУТ представи съдия Галина Солакова в третия ден на Срещата. Тя обърна внимание за необходимостта общините да съобразяват своите сроковете за предоставяне на административни услуги с тези, определени в Административнопроцесуаленият кодекс. Поради големия интерес бе разгледана отново и темата за сроковете и основанията за издаване на удостоверенията за търпимост.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините в своето седмо издание се проведе от 18 до 20 април 2018 г. , с подкрепата и домакинството на община Пазарджик.

Генерален спонсор на Събиетието бе "ЗГП – Заводи за горещо поцинковане".

Целта на събитието бе да бъдат набелязани и обсъдени наболелите проблеми в областта на териториалното устройство в търсене на работещи решения в устройственото планиране, регламентирането и управлението на строително-инвестиционния процес на общините. За поредна година Срещата даде поле за представяне на практически казуси, добри устройствени и „зелени“ решения. Участниците дискутираха и как да се повиши ефективността на структурите, които се занимават с устройственото планиране.

Срещата бе открита от кмета на Пазарджик Тодор Попов и изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева, а в нея участваха над 90 главни архитекти, инженери, общински експерти по устройство на територията, заместник-кметове и общински съветници от ресорните комисии в общинските съвети от цялата страна.

„Всички знаем колко трудно понякога се взимат решения, свързани с визията на града, проблемите с паркирането и индустриалните зони“, каза г-н Попов. Г-жа Георгиева говори за свършеното през миналата година и очерта върху какви предложения за промени в нормативната уредба Сдружението предстои да работи. „Гласът ни се чува все по-силно“, каза тя и отбеляза подобрения диалог с МРРБ и периодичните срещи на УС на НСОРБ с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Важна част от Събитието бе представянето на добри практики за градоустройствени решения, отговарящи на нуждите и желанията на местната общност.  Арх. Кръстьо Танков, главен архитект на Пазарджик сподели опита на общината-домакин и нетрадиционните решения в градските зони с нерегламентирано строителство.  Представени бяха и актуални възможности за обмен на добри практики по програма УРБАКТ. Община Самоков пък разказа за своя опит в организирането на международен архитектурен конкурс. Погледът върху добрите примери на архитектурни конкурси в България и Европа бе представен от арх. Надежда Клинчева, главен архитект на община Самоков, Бойка Огнянова и урб. Мила Йолова от платформата за градски проекти "Урбанистас" като организатори на конкурса за нов център на к.к. Боровец по повод на 120 години от основаването на курорта. По време на сесията арх. Александър Петличков, архитектурен консултант "ХИДРОМАТ" ООД  презентира  защо са необходими специализирани решения за хидроизолациите в архитектурните проекти.

Заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев се включи в Събитието в дискусионните форуми по темите за облекчаване на процедурите в инвестиционния процес и мерките за намаляване на административната тежест заедно с УС на КАБ в лицето на арх. Петкана Бакалова и арх. Жана Джугаланова от НИНКН. Участниците от общините и гостите се обединиха около идеята за изцяло ново законодателство, тъй като не били достатъчни изменения и допълнения в съществуващото. Г-н Йовев призова за диалог при определяне на мерките за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, тъй като до голяма степен тази тежест ще се прехвърли върху администрацията. Представителят на НИНКН направи преглед на действащото законодателство в сферата на опазване на културното наследство и взаимовръзката между ЗУТ и ЗКН, като очерта основните проблеми в дейността на института. Арх. Бакалова представи концепция за ново законодателство в сферата на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и строителството, в която е застъпена темата за значително облекчаване на администрациите в процеса. В този панел, инж. Васил Попов, търговски директор и Прокурист „Земелрок Щайн унд Дизайн“ ЕООД, презентира модерни, многофункционални решения за ландшафтно оформление чрез съчетаване на  качество, технологични иновации и изискан дизайн, представяйки множеството реализирани обществени проекти в цялата страна, с различна функционалност и стилистика.

В дискусионнния форум „Актуални въпроси и казуси свързани с кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции“, с участието на инж. Михаил Киров, изпълнителен директор и Емилия Ангелова, главен секретар на АГКК бяха обсъдени кадастралната осигуреност на общините и проблемите произтичащи от грешки в кадастралната карта. инж.Евгения Караджова, управител на „ЕСРИ България“ООД представи нови специализирани ЕСРИ решения и ползите от интегриран  подход при използване на ГИС технологии за устройствено планиране.

Сред темите, които бяха още подложени на дискусии по време на Срещата бяха подобряване на взаимодействието на между Дирекцията за национален строителен контрол и общините с участието на арх. Иван Несторов началник на ДНСК и заместникът му арх. Петър Духлински. Арх. Несторов представи бъдещата промяна в структурата на дирекцията с цел по-голяма оперативност при извършването на проверки – обособяване на на едно централно управления и 28 регионални дирекции. Екипът на ДНСК обърна внимание на най-честите причини за отмяна на разрешение за строеж и призова за диалог между институциите, ангажирани с прилагането на законодателството в сферата на устройството на територията. Във форума ланд. Арх. Цанко Коцев от „Ви Джи Еф“ ООД представи съвременни решения за устойчива градска среда и зелена инфраструктура.

В рамките на срещата бе споделена от съдия Галина Солакова и съдебната практика на Върховния административен съд по прилагане на ЗУТ. Отговорности, ангажименти и санкции, свързани с прилагане на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество представиха експерти от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

Домакинът – община Пазарджик, бе предвидила и „дискусия на терен” с посещение на архитектурни и културни обекти и представяне на обществени проекти с различна функционалност и решения за оформление на градска среда.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

С открито заседание на Постоянната комисия към НСОРБ „Общинска собственост и устройство на територия“ и широка дискусия по настъпилите промени в резултат на направените предложения от участниците в предходната Среща, стартира шестото издание на Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране.

Форумът се проведе в дните от 26 до 28 април с любезното домакинство на община Русе.  Участваха над 100 архитекти и експерти по устройствено планиране от 61 общини и шест столични района.

В речта си при откриването на Срещата, кметът на община Русе Пламен Стоилов поздрави участниците с постигнатото до тук и ги прикани за активно участие в дискусиите с цел намирането на работещи решения за подобряване на ежедневната работа на гилдията като цяло.

Изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова представи подробен анализ за направените от Сдружението предложения, отразени в поправките по ЗУТ и по кои теми НСОРБ ще продължи да работи. Сред приетите предложения са отпадането на предложената прекатегоризация на строежите, въвеждането на правна възможност за обжалване заповедите на началника на ДНСК/РДНСК за отмяна на разрешение за строеж, обвързване изготвянето на план за управление на строителните отпадъци с изискванията на ЗУО,  обвързване изготвянето на план за управление на строителните отпадъци с изискванията на ЗУО, както и отпадане въвеждането на ново изключение по отношение промяната на предназначението на самостоятелни обекти, при условие, че промяната не е свързана с извършване на строителни и монтажни работи и не променя натоварванията на обекта. Проблемите, по които Сдружението ще продължи да настоява и да търси решение са въвеждането на санкция при разкопаване на инженерната инфраструктура и/или некачествено възстановяване на пътната настилка при аварийни ремонти, извършвани от експлоатационните дружества или от други юридически лица и възстановяване правото на гл. архитект да преразгледа и да оттегли сам оспорен индивидуален административен акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Г-жа Чавдарова подчерта значението на активното участие с мнения и лична ангажираност на архитектите и експертите по устройствено планиране на общините за подобряването на жизнената и нормативно среда у нас.

При откриването на Пленарната сесия съществено внимание беше отделено на темата „Кога  главният архитект изпада в конфликт на интереси?“. Изпълняващият длъжността председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ Николай Николов  представи  най-често срещаните  казуси от практиката на Комисията.

По време на откритото заседание на Постоянната комисия експерти от НСОРБ запознаха аудиторията с възможностите за общините, които предоставя през 2017 г.2 Програма УРБАКТ III „Мрежа за градско развитие“, условията за участие в предстоящия прием за изграждане на партньорски мрежи и прилагането на зелените критерии на ЕС при проектиране на общински сгради и пътища.  Сред основните акценти в дискусията бяха и актуалните проблеми по прилагането на Закона за общинската собственост и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

След направената равносметка на постигнатото през изтеклата година и очертаните насоки за действие, по време на официалното откриване на Срещата, работата по програма продължи с дискусии по проблемите, с които главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се сблъскват ежедневно.

В дискусионния форум „Как по-добре да се справим с прилагането на промените в ЗУТ?“ се включиха представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България.  Основните теми в дискусията бяха как да се облекчат процедурите в инвестиционния процес, въвеждане и работа с електронния формат на инвестиционен проект, как би могъл да се намали обемът от документи, изисквани при разрешаване на строителство и  как ефективно да се осъществява контрол върху разрешенията за строеж. Най-оживени реакции предизвика обсъждането на наболелите проблеми, свързани с незаконното строителство.

Вторият ден  от Срещата завърши с посещението на архитектурни и културни обекти. Водещ в дискусията „на терен“ беше главният архитект на общината-домакин – Русе арх. Живка Бочукова.

Събитието завърши с два паралелни дискусионни форума, свързани с текущите проблеми по устройственото планиране и  с кадастралната осигуреност на общините. В първия панел участие взеха Георги Мачугански, началник СГКК, гр. Русе, както и Галина Куцарова и Надежда Таранджийска от АГКК. В другата сесия гостите бяха от МОСВ -  Райна Георгиева, държавен експерт, отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка“, дирекция „Превантивна дейност“ и Емилия Славова, държавен експерт, отдел „Натура 2000“, дирекция „Национална служба за защита на природата“.

Както и по време на предишните експертни форуми,  голям интерес предизвика представянето и споделянето на добри практики от участниците. Интересни идеи за подобряване работата на общинските експерти и на жизнената среда в българските общини бяха представени от включилите се в събитието представители на бизнеса. Своята дейност и проекти представиха фирмите „СОЛАМАКС-БГ“ ООД & КоКД (Генерален спонсор на Срещата), „МАПЕКС АД", „ЗГП България“ АД,  БАУМИТ България“ ЕООД и „Трафик пътна сигнализация“ЕООД. Оценено беше и партньорството с  "Търговска Банка Д"АД.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

Петата национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се проведе на 14 и 15 април 2016г. със съдействието и подкрепата на община Вършец. Във форума се включиха над 80 участника от 58 общини и райони -  в по-голямата си част главни архитекти, но също така и експерти по териториално устройство и жилищна политика, ресорни заместник-кметове и кметове.

+ прочети целия текст - скрий текста

2015 г.

Във форума се включиха близо 100 участника от 78 общини и райони - ресорни заместник-кметове, главни архитекти, главни инженери, председатели на комисии в общинските съвети, служители в направленията по териториално и селищно устройство и инвестиционно проектиране. 

Четвъртата национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се проведе на 29 и 30 април 2015 г.  в гр.Трявна. 

В Срещата участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; арх. Лидия Станкова, директор дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“ МРРБ; главният секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Красимир Гебрев, инж. Петя Бакалова от ДНСК, както и експерти от ОПРР и ПРСР.

Като приоритет на МРРБ, министър Лиляна Павлова посочи потребността от промени в ЗУТ и прикани главните архитекти да бъдат активни с формулирането на конкретни предложения. Тя подчерта, че има много натрупани проблеми както по отношение устройството на територията, така в разделението на функциите, правомощията и отговорностите между общините и държавата. Размита е и отговорността на проектантите и строителния надзор. Министър Павлова предложи до есента да се предлагат промени, които през октомври да бъдат обобщени и след местните избори да се пристъпи към промени в ЗУТ. По отношение изработването на общините устройствени планове тя обясни, че държавата прави всичко възможно да помогне на общините, но ресурса е ограничен. В отговор на предложението срокът за изработването на ОУП да се удължи до 2020 г. г-жа Павлова, подчерта, че министерството е наясно със затрудненията, но няма да допусне безкрайно отлагане на изработването и приемането на ОУП-вете, тъй като отлагането на практика води до продължаване негативните практики на незаконно строителство и презастрояване. Дори и да има отлагане на срока, то ще бъде минимално и съобразено с обективните фактори, които водят до забавянето на процеса. В тази връзка тя добави, че е необходимо затягане и на контрола върху незаконното строителство. Министър Павлова сподели също, че в момента се разработва стратегия за свлачищата до 2020.

По отношение на новата Оперативна програма „Региони в растеж“ г-жа Павлова сподели, че се очаква програмата да бъде одобрена от ЕК в следващите няколко седмици, а в края на юни и началото на юли ще бъде отворена първата покана за кандидатстване по ос 1. В новата ОПРР има сериозна промяна в начина на управление на проектите. На 39-те общини, основни бенефициенти на програмата, ще бъдат делегирани функции на междинно звено по отношение на избора на проекти и те ще трябва сами да си направят подбора на проектите. Много важно е дейностите по тези проекти да отговарят на условията за допустимост на разходите. Тя призова главните архитекти от сега да се формират екипите, за да не се губи време при реализирането.

Основните предложения на аудиторията бяха свързани с промени ЗУТ за съкращаване и облекчаване на предвидените в него процедури, свързани със съгласуването на проектите, компетенциите и изпълнението на задълженията на надзорните фирми, сроковете за получаване на становища от съгласуващите инстанции, проблеми на взаимодействието с органите на ДНСК, съобразяване размера на глобите по чл.232 от ЗУТ с размера на получаваните възнаграждения, промени в Наредба №3.

Актуална информация относно изпълнение на процедурата за финансово подпомагане на изработването на задания и проекти на общи устройствени планове на общини (ОУПО) беше представено от арх. Станкова.

Другата актуална тема беше по разработката на кадастрални карти, което е задача на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Към момента 18 % от територията на страна е покрита с кадастрални карти, като до края на годината ще нарасне до 20 %. Въпреки това изоставаме от 15-годишната програма, според която през 2015 г. страната ни трябваше да е изцяло покрита с кадастрална карта, сподели главният секретар на агенцията, като изоставането при имотния регистър е 100 %. С предстоящото изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър се очаква общините да получат скиците за техните процедури в електронен вид от агенцията.  Като основен проблем се очертаха неточностите и грешките, неправилно застъпени територии, бели петна и припокриване, контактните зони и т.н. Затова основните искания бяха да се акцентира върху разработването на специализираните карти, да се изготви публичен кадастър и на техническата инфраструктура, да се отпуснат средства за оцифряване на наличните планове, общините да бъдат снабдени със софтуер, позволяващ издаването на скици без грешки, да се решат проблемите с издаването на комбинирани скици, енерго и ВиК дружествата също да подават своите мрежи към кадастъра, одобряването на кадастралната карта да се извършва след отстраняване на всички забележики и при пълно съответствие в контактните зони между регулационен план, картите на възстановената собственост и кадастралната карта. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2014 г.

Третата национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се проведе на 8 и 9 април 2014г. в гр. Бургас с медийното партньорство на в.“Строителство и Градът“ и „Градът Медиа Груп“.

Във форума Кметът на общината-домакин Димитър Николов, член на УС на НСОРБ откри форума, в който  участваха над 70 участници от 53 общини и 5 района – кметове, ресорни заместник-кметове, главни архитекти и експерти по териториално устройство и жилищна политика. Г-н Николов подчерта, че вече четири години Бургас провежда своята политика в съответствие с актуален и ефективен общ устройствен план,а сега поставя ударението върху реализирането на инвестиционни проекти със средства от европейските фондове.

В срещата участваха проф. Иван Данов - министър на инвестиционното планиране е (МИП), експерти от ресорното му министерство, представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание, фондация „Хабитат България“.

Министърът на инвестиционното проектиране обеща, че общините, които не са изготвили своите устройствени планове, ще получат методическа и/или финансова подкрепа за подготовка им.

Участниците в Срещата се обединиха около извода, че в традиционно консервативната сфера на устройственото планиране и инвестиционното проектиране още повече със стабилизираната през последните 13 години дейност по прилагането на ЗУТ и множество установени добри практики в общините, резки и кардинални промени като създаване на нов закон не следва да се правят. Законотворческият процес да се осъществява чрез главните архитекти и експертите от общините - не с изготвени становища по вече подготвени промени, а като инициативи за изменения и допълнения  на съществуващи в закона изисквания, настояха пред министъра участниците в Срещата.

Да се утвърди мястото и ролята на общините в цялостния процес по опазване на архитектурното и културно-историческото наследство, бе обсъдено още на Събитието. Добрите намерения на общините в това отношение срещат изключителни затруднения при съгласуването на проектните процедури в Националния институт за недвижимо културно наследство, за дейността на който представителите на общините предлагат децентрализация предвид възникналите несъответствия в работата му.

Само 25% от територията на страната има нови общи устройствени планове (ОУП), а едва 18%. Тази година на министерството са отделени 6 млн. лева за устройствени планове, които са изключително важна задача пред общините. Общата сума, която е необходима за изготвяне на ОУП на общините за цялата територия, е около 12-13 млн. лева. Министър Данов успокои участниците, че има уверението на Министерството на финансите, че ще отпусне останалата част от сумата, за да бъде завършен цялостно процеса.

Проблемите при създаването на кадастрални карти станаха тема на специален дебат.Според присъстващите експерти, кадастралната карта не носи достатъчно информация при изработването на подробни устройствени планове, за чието изготвяне се налага разработването на специализирани карти. Финансовата тежест за тях носят общините, а предвидени средства за такива дейности няма. Създаването на кадастрални карти е основен приоритет на МИП като защита на собствеността на гражданите и основата, върху която ще се разработят новите ОУП.

В хода ни дискусиите участниците се обединиха около становището, че в България от години няма единна жилищна политика. В предстоящата работа за регламентирано развитие на жилищния сектор се очертават две основни направления – създаване на национална жилищна стратегия и разработване на нов жилищен закон, който очертава цялостната нормативна рамка за финансиране, изграждане, управление и експлоатация на жилищния фонд във всичките му разновидности- за млади семейства, социално слаби, възрастни или хора увреждания. Нагледен пример в това отношение беше представеният социален проект „Изграждане на четири жилища

Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, сподели че общините имат големи очаквания от новото министерство – да улеснява и подкрепя дейността им по устройствено планиране и жилищна политика вместо да въвежда нови бариери и бюрократични процедури.

+ прочети целия текст - скрий текста

2013 г.

Втората национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се проведе на 18 и 19 април 2013г. в гр. Казанлък. Във форума взеха участие 65-ма участника от 40 общини.

Кметът на общината-домакин Галина Стоянова поздрави участниците и сподели успехите на екипа й в разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, Общия устройствен план на Долината на тракийските царе, частично изменение на Общия устройствен план на общинския център и др.

Националната концепция за планово развитие за периода 2013-2025 година представи арх.Петко Еврев от НЦТР. Той насочи вниманието на аудиторията към необходимостта от ясно законово регламентиране на територии за превантивна защита и консервиране със запазване на наличния традиционен план за земеползване, както и потребността групи общини в агломерационен ареал да се сдружават  в сферата на социално-икономическото развитие, опазване на околната среда, транспортната политика, туризма и сферата на пространственото развитие.

Бяха представени ролята на новото поколение планови документи – концепции и схеми за пространствено развитие, интегрирани планове за градско развитие и общи устройствени планове. ИПГВР на община Търговище и ИПГВР на община Казанлък представиха съответно главните архитекти на общините, обсъдени бяха проблеми при възлагането и изработването на Общи устройствени планове на общините, а в частност беше представен Общият устройствен план на община Драгоман.

+ прочети целия текст - скрий текста

2012 г.

Първата национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се проведе в гр. Велико Търново на 28 и 29 юни 2012 г. Във форума взеха участие 63 представители на 42 общини.

Събитието започна с опознавателна разходка, на която участниците имаха възможност да се запознаят с решенията за опазване на архитектурното и културно-историческото наследство в общината домакин. С въвеждането на съпътстваща програма извън деловата част си поставяме за цел да обогатим и разнообразим програмата на всяко събитие с представянето на добри практики от домакините в съответните сфери на дейност.

Официално срещата откриха кметът на общината-домакин и член на УС на НСОРБ г-н Даниел Панов и председателя на ПК по регионална политика и местно самоуправление г-н Любен Татарски. Приветствия отправиха и председателите на САБ и КАБ, арх. Георги Бакалов и арх. Владимир Дамянов. Пленарната сесия модерира г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, а разискваните теми бяха свързани с проблемите по плановата осигуреност на общините, мястото на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие в плановата дейност на общините, както и ролята, задълженията и отговорностите на общинските експерти по устройствено планиране. Темите представиха главни архитекти на общини, както и проф. д-р арх. Веселина Троева, изпълнителен директор на НЦТР и арх. Белин Моллов, консултант към НСОРБ.

В работните сесии участниците дискутираха опазването и експонирането на архитектурното и културно-историческото наследство в общинската селищна среда и ролята и отговорностите на местната власт в този процес. Общински експерти представиха темите и обсъдиха добри и лоши примери за саниране, осъвременяване и социализация на сгради от наследството, както и съществуващите възможности за ансамбловост на обществените пространства.

В отделна сесия беше изнесена дискусията по актуалната тема за предстоящи и належащи промени в ЗУТ, свързани с увеличаване на правомощията на общините по устройство на територията, и ясното им разграничаване от правомощията на ДНСК, както и нуждата от усъвършенстване на процедурите по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство при гарантирана защита на обществения интерес. Промените бяха представени от общински главни архитекти, както и от г-н Стефан Тодоров, експерт към ПК по регионална политика и местно самоуправление в НС.

Срещата завърши с дискусия за разработването и прилагането на ИПГВР и ролята на главния архитект на общината в този процес. Обсъдени бяха резултатите и впечатленията от проведени конкурси за избор на изпълнители, организацията на работата по разработване на плановете и взаимодействието между участниците в него, очакваните резултати от действието на интегрираните планове, както и обмен на информация и успешни практики между участниците.

+ прочети целия текст - скрий текста
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

юни 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 13
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 14
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 1/2
 • 21
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30